baner

STRONA STARTOWA

KONTAKT

ATH.EU

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

MNISW

wspolfinansowanie

Inżynier na Zamówienie

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

studia zamawiane

stacjonarne I stopnia

na WYDZIALE NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU

projekt pt. INŻYNIER NA ZAMÓWIENIE

w ramach poddziałania 4.1.2.

Zwiększenie liczby absolwentów kierunków

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany w latach 2009-2013

CEL OGÓLNY:

 1. Zwiększenie liczby absolwentów studiów na strategicznym dla gospodarki kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA,
 2. Poprawa jakości i podniesienie atrakcyjności kształcenia na tym kierunku.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • WPROWADZENIE PROGRAMU STYPENDIALNEGO
  dla studentów podejmujących kształcenie na kierunku Inżynieria Środowiska 1000 zł/miesiąc.
 • WDROŻENIE PROGRAMÓW WYRÓWNAWCZYCH
  z przedmiotów podstawowych (matematyki, fizyki, chemii), dla studentów I roku Inżynierii Środowiska.
 • WDROŻENIE NOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA
  z utworzeniem specjalności Technologie Materiałowe w Inżynierii Środowiska.
 • PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI KSZTAŁCENIA
  poprzez wprowadzenie cyklu warsztatów rozwijających zdolności interpersonalne (skuteczna komunikacja. autoprezentacja zarządzania czasem i organizacja pracy własnej),
 • PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI KSZTAŁCENIA
  poprzez organizację wypraw terenowych, obozów naukowych, wizyt studyjnych, wizyt w zakładach przemysłowych, specjalistycznych obiektach i ośrodkach badawczych.

Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej uzyskał dofinansowanie do prowadzenia studiów zamawianych na kierunku Inżynieria Środowiska, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Zwiększanie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Programem objęto studentów studiów stacjonarnych I stopnia, począwszy od naboru 2009/2010. 20% studentom zaoferowano stypendium w kwocie 1000 zł na miesiąc. Poza programem stypendialnym realizacja projektu „Inżynier na zamówienie” umożliwi wzbogacenie oferty kształcenia o nowe, atrakcyjne treści programowe, obozy naukowe i wyjazdy terenowe, zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne i inne. Istotnym elementem projektu jest wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów podstawowych, tj. matematyki, fizyki i chemii.

logo unia europejska